MOSTOSTAL ZABRZE SA (37/2022) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych z PZU S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Emitenta w dniu 25 lipca 2022 r. obustronnie podpisanej umowy pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („MZ GPBP” – spółka zależna Emitenta) a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („PZU”) o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach przyznanego limitu odnawialnego („Umowa”).

Na mocy Umowy ustanowiono wysokość limitu udzielanych gwarancji do łącznej maksymalnej kwoty 20 mln zł. Limit obowiązuje w okresie do stycznia 2023 r.

W ramach przyznanego limitu PZU będzie udzielał gwarancji zapłaty wadium, gwarancji należytego wykonania kontraktu, gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek, gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad oraz gwarancji zwrotu zaliczki. Maksymalna suma pojedynczej gwarancji lub łączna suma gwarancyjna udzielonej gwarancji w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy lub usunięcia wad nie może przekroczyć kwoty 5 mln zł.

Zabezpieczeniem roszczeń wynikających z Umowy są trzy weksle własne in blanco wystawione przez MZ GPBP wraz z deklaracjami wekslowymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *