MOSTOSTAL ZABRZE SA (49/2022) Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 września 2022 r. zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie następującej treści:

„Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ (dalej „Fundusze”) zawiadamia o zmniejszeniu stanu posiadania i zejściu przez Fundusze wspólnie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MOSTOSTAL ZABRZE S.A.(dalej „Spółka”).

Zejście przez Fundusze poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 22 września 2022 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 4 052 197 akcji Spółki, co stanowiło 5,43% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 4 052 197 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 22 września 2022 r. Fundusze posiadały 1 065 339 akcji Spółki, co stanowiło 1,43% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 065 339 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *