NPL NOVA SA (9/2022) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Spółki

Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka/Sprzedawca) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 r. Spółka podpisała List Intencyjny z Marcinem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość).

Strony ustaliły zwłaszcza następujące warunki:

– cena sprzedaży Nieruchomości w wysokości 5.400.000,00 zł netto;

– w terminie do 31.01.2023 r. Sprzedawca uzyska promesy wykreślenia hipotek obciążających Nieruchomość (dalej: Hipoteki);

– w terminie do 01.02.2023 r. zakończone zostanie badanie due diligence Nieruchomości oraz prace nad treścią postanowień Umowy (tj. Umowy Przedwstępnej i Umowy Przyrzeczonej), a Kupujący potwierdzi wolę zawarcia Umowy lub oświadczy brak woli zawarcia Umowy;

– w terminie do 01.02.2023 r. Strony zawrą Umowę Przedwstępną w formie notarialnej, a Kupujący wpłaci Sprzedawcy kwotę 1.080.000,00 zł tytułem zadatku;

– w terminie do 28.02.2023 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgód na wykreślenie Hipotek, Strony zawrą Umowę Przyrzeczoną, w związku z czym Kupujący wpłaci Sprzedawcy pozostałą część Ceny (z uwzględnieniem wcześniejszego zadatku), przy czym zapłata dokonana zostanie w wykonaniu umowy kredytu, lub w inny sposób zaakceptowany przez Sprzedawcę, w terminie do 7 (siedmiu) dni od zawarcia Umowy Przyrzeczonej;

– w przypadku braku uzyskania promes wykreślenia Hipotek lub zgody na ich wykreślenie, w zakładanych przez Strony terminach, Strony uzgodnią wydłużone terminy a w przypadku braku uzgodnienia wydłużonego terminu lub jego bezskutecznego upływu, roszczenia Stron ograniczają się do obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę zadatku wg jego wartości nominalnej.

Dodatkowo w treści Listu Intencyjnego Strony uregulowały niektóre kwestie dotyczące relacji z aktualnymi najemcami części Nieruchomości.

List Intencyjny nie stanowi zobowiązana którejkolwiek ze Stron do zawarcia jakichkolwiek umów lub zaciągnięcia jakichkolwiek innych zobowiązań wobec drugiej Strony, a tym samym każda ze Stron może odstąpić od negocjacji i zrezygnować z transakcji z dowolnej przyczyny, aż do czasu zawarcia Umowy Przedwstępnej, co nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia od niej jakichkolwiek roszczeń przez drugą Stronę – z zastrzeżeniem, że z chwilą zawarcia Umowy Przedwstępnej Strony traktować będą postanowienia Listu Intencyjnego za wiążące, przy czym w razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią Listu Intencyjnego, a treścią Umowy, wiążąca będzie treść Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *