W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka/Sprzedawca) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści tegoż raportu, gdzie jako datę, do której Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku na poczetRead More →

Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka/Sprzedawca) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 r. Spółka podpisała List Intencyjny z Marcinem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej wRead More →

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. podjęta została uchwała Zarządu oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki, rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w częściRead More →

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Audytorskiej INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych doRead More →

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 29 maja 2022 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – „Spółka” – przekazuje doRead More →